Wyszukiwarka ofert pracy:

przytrzymaj CTRL i zaznacz więcej
Baner reklamowy
Regulamin


 


 


Regulamin serwisu internetowego lepsza-praca.com.pl


z uwzględnieniem zmian w polityce cookies


Rozdział I. Postanowienia ogólne 


§ 1. 


Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego WWW.lepsza-praca.com.pl z siedzibą w Warszawie. 


§ 2.


Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu lepsza-praca.com.pl”;

 2. Usługodawca – A.P.P. Wakat z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa, działajacy na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej nr 34443.

 3. Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie lepsza-praca.com.pl;

 4. Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie;

 5. Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników;

 6. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą;

 7. Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat.


§ 3.


  1. Rozpoczęcie świadczenia każdej z Usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z danej Usługi. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi, a w przypadku Usług płatnych – z chwilą uiszczenia opłaty za Usługę.

 2. Umowy o świadczenie poszczególnych Usług zawierane są niezależnie od siebie. Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.

 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika lub z chwilą upływu okresu, na który umowa ta została zawarta. W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę.


Rozdział II. Rodzaje i zakres Usług


§ 4.


Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników: 1. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy;

 2. umożliwienie dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwania i sortowania tych ofert;


§ 5.


Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Kandydatów: 1. Subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru;

 2. Umożliwienie aplikowania na stanowiska pracy, których dotyczą ogłoszenia o pracy zamieszczone w Serwisie, poprzez przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, inne dane) Kandydata do Pracodawcy, na zlecenie którego ogłoszenie zostało umieszczone, wraz z włączeniem Kandydatowi subskrypcji ofert pracy podobnych do tej, na którą odpowiada.


§ 6.


Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Pracodawców: 1. Umieszczanie w Serwisie i serwisach partnerskich ogłoszeń o pracy, dostarczonych przez Pracodawcę;

 2. Wyróżnianie ogłoszeń o pracy umieszczonych przez Pracodawcę w Serwisie, poprzez preferencyjny sposób ich wyświetlania;

 3. Udostępnienie możliwości otrzymywania aplikacji o pracę od Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem o pracy;

 4. automatyczne lub wspomagane przez Usługodawcę zarządzanie procesami rekrutacji i aplikacjami Kandydatów.


Rozdział III. Warunki świadczenia Usług


§ 7. 1. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania przez Użytkownika konta w Serwisie.

 2. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.

 3. Rejestrując konto w Serwisie, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.


§ 8. 1. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza udostępnionego w Serwisie.

 2. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie.

 3. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.

 4. Konto Użytkownika usuwane jest, w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia konta:

  1. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania – jeżeli Użytkownik nie korzysta z Usług płatnych;

  2. niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki Usługi zostały opłacone – jeżeli Użytkownik korzysta z usług płatnych.§ 9. 1. Warunki techniczne korzystania z Serwisu są następujące:

  1. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej;

  2. włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików tzw.ciasteczek. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z poszczególnych Usług.


 2. W przypadku Usług, co do których wymagane jest posiadanie przez Użytkownika konta w Serwisie, Użytkownik powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).


Rozdział IV. Sposób świadczenia Usług


§ 10. 1. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.

 2. Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi.


3.    Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.


Rozdział V. Zasady świadczenia Usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy


§ 11.


Niniejszy Rozdział określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Pracodawcom usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy.


§ 12.


W celu zlecenia umieszczenia ogłoszenia Pracodawca wypełnia formularz dostępny w Serwisie.


§ 13.


Umieszczenie ogłoszenia w Serwisie może być uzależnione od wcześniejszego uiszczenia opłaty.


§ 14.


Usługodawca może wstrzymać umieszczenie ogłoszenia w Serwisie do czasu zweryfikowania Pracodawcy. Weryfikacja może odbyć się także poprzez zażądanie od Pracodawcy przesłania skanów odpowiednich dokumentów.


§ 15. 1. Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danego ogłoszenia należy do Usługodawcy.

 2. W przypadku odmowy umieszczenia w Serwisie ogłoszenia, które zostało opłacone, Usługodawca zwróci Pracodawcy uiszczoną kwotę opłaty.


§ 16. 1. Ogłoszenie może zawierać dowolną ilość słów.

 2. Słowem w rozumieniu ustępu powyższego jest zbiór znaków, po którym umieszczono spację, znak interpunkcyjny lub zakończenie linii.


§ 17. 1. Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatowania lub układu graficznego ogłoszenia przesłanego przez Pracodawcę.

 2. Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.


§ 18.


Ogłoszenie umieszczane jest w wybranym przez Pracodawcę, spośród dostępnych, dziale Serwisu.


§ 19.


W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.


Rozdział VI. Otrzymywanie informacji handlowych


§ 20.


Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub podmiotów, które zleciły Usługodawcy przekazanie Użytkownikom informacji handlowej.


Rozdział VII. Ograniczenia w korzystaniu z Usług


§ 21.


Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika, w ramach korzystania z Usług, treści o niezgodnych z prawem.


§ 22.


Usługodawca może zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


Rozdział VIII. Przetwarzanie danych osobowych


§ 23. 1. Dane osobowe. Użytkownik portalu wysyłając swoje dane w postaci cv do oferenta zamieszczajacego ogłoszenie na portalu lepsza-praca.com.pl wyraża zgodę na przetwarzanie, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883) przez oferenta. Obowiązkiem uzytkownika jest zamieszczenie odpowiedniej klauzuli i wyrazenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i powołanie się na odpowiednia ustawę.

 2. Portal lepsza praca-com.pl nie przechowuje danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy o Ochronie danych osobowych.


§ 24.


Kandydat, podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.


§ 25.


Rozdział IX. Reklamacje i zwroty


§ 26.


1.      Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług w dowolnej formie, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację pod adres:biuro@lepsza-praca.com.pl.


2.      Ewentualny zwrot za uznaną reklamację dotyczącą płatnej usługi następuje w ciągu 14 dni od uznania reklamacji tą sama droga, w jaki sposób dokonano płatności


§ 27.


Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej złożenia.


Rozdział XI. Polityka cookies


§ 28. Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.


Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii „cookies". Cookies są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware) Każdy indywidualny Cookie składa się z 4 podstawowych części:


·                            Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,


·                            Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła,


·                            Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies),


·                            Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.


W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania z serwisu,potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Informacje te służą do:


·                            Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron,


·                           
Rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie),


·                            Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień prezentowanych w treści i w sposobie nawigacji strony.


Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszych stronach:


·                            Wewnętrzne – zakładane przez nasz serwis w celu jego prawidłowego funkcjonowania


·                            Identyfikacyjne – zakładane przez nasz serwis w celu identyfikacji sesji i logowania użytkownika


·                            Zewnętrzne – zakładane przez partnerów naszego serwisu takich jak np.,: Google czy Way2Traffic służące m.in. analizowaniu ruchu na stronie, badaniu jego źródeł oraz akcji wykonywanych przez użytkowników, prowadzeniu kampanii reklamowych.


Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zastosowań i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (www.wszystkoociasteczkach.pl/).


 


 


Rozdział X. Postanowienia końcowe


§ 29. 1. Usługodawca może zmienić Regulamin.

 2. Usługodawca ogłasza nowy Regulamin w Serwisie, umieszczając jednocześnie w Serwisie wyraźną informację o zmianie Regulaminu, wyświetlaną przez co najmniej 14 dni od zmiany Regulaminu.

 3. Nowy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.

 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

 5. Zmiana Regulaminu w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, zawartej między Usługodawcą a Kandydatem, nie powoduje zmiany tej umowy. Oznacza to, że dana Usługa świadczona jest na warunkach ustalonych w chwili zawierania umowy o jej świadczenie.


§ 30.


Wobec Pracodawcy korzystającego z Usług Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.


§ 31.


Jeżeli interpretacja któregokolwiek postanowienia Regulaminu mogłaby prowadzić do takiego rozumienia danego postanowienia, że byłoby ono sprzeczne z obowiązującym prawem, postanowienie to nie wiąże Użytkownika.


 


 

    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV    dodaj swoje CV
Agencja Pośrednictwa Pracy "Wakat"
Al. Stanów Zjednoczonych 51/523 A
04-028 Warszawa
tel +48 22 672 70 00

2011 created by ukaszq.com

statystyka przelewy24